Helsingin Tehotorjunta Oy puh. 044-7098000 tai 0400-423820

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE


Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Helsingin Tehotorjunnan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 4.2.2021.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta tilatessasi palveluitamme tai ottaessasi yhteyttä Helsingin Tehotorjunta Oy:n verkkosivuston kautta, sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää. Käyttämällä verkkosivustoamme, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa, joten ole hyvä ja tarkista se säännöllisesti. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttösi uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

1. Rekisterinpitäjä
Helsingin Tehotorjunta Oy
Renginpolku 8
00410 Helsinki

2. Rekisteriasiavastaavamme

toimitusjohtaja Kalevi Kauppinen, kalevi.kauppinen@helsingintehotorjunta.fi

3. Rekisterin nimi

Helsingin Tehotorjunta Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia tietoja asiakkaista:
nimi, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, organisaatio ja asema, organisaation osoitetiedot, yhteysloki, tiedot uutiskirjeen tai muun sisällön tilaamisesta, tiedot tiedonkeruukielloista asiakaskohtaisesti.

6 Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista julkisista ja yksityisistä internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty, mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

6.1. Tiedon keruun määrä ja tiedon säilytysaika
Palveluntarjoaja sitoutuu keräämään asiakkaalta vain sen tiedon, mikä milloinkin on oleellista asiakkaan edun vuoksi. Tietoja niin ikään säilytetään joko lain mukainen minimiaika (esimerkiksi kuitit) tai pienin aika, mitä asiakkaan asiakkuus kussakin tapauksessa vaatii. Lähettääkseen muuta kuin asiakkuuden ensisijaiseen hoitoon liittyviä materiaaleja palveluntarjoaja sitoutuu hankkimaan erillisen suostumuksen kultakin asiakkaalta.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Tähän poikkeuksena tapaukset, jossa henkilö, joka on tehnyt sopimuksen tietojenkäsittelystä kolmannen osapuolen, toimijan ja asiakkaan väillä, tulee toimijan asiakkaaksi.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Toimija ei lähtökohtaisesti luovuta yksilöityjä tietoja ulkopuolisille tahoille. Yksilöimättömiä tietoja, kuten klusteroitua, anonyymiä, kävijädataa voidaan toimittaa Googlen Analytics-, Tag Manager-, Search Consolen kautta. Näissä tiedoissa ei ole mitään käyttäjän henkilöön yhdistettävää tietoa, mutta ne voivat sisältää käyttäjän internetselaimeen asetettuihin evästeisiin liittyvää tietoa markkinoinnin kohdentamistarkoituksessa.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Asiakkaan tietoihin pääsee käsiksi vain ne nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä täyttämiseksi. Oikeusistuin voi antaa viranomaiselle pääsyn rekisteriin, mikäli oikeus niin päättää.

10 Tarkastusoikeus
Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilötietorekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena palveluntarjoajalle, osoitteeseen kalevi.kauppinen@helsingintehotorjunta.fi

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena sähköpostiin kalevi.kauppinen@helsingintehotorjunta.fi

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjän käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

13 Oikeus muutoksiin
Toimija varaa oikeuden tämän lausunnon muutoksiin. Mikäli muutokset vaikuttavat merkittävästi asiakkuuksiin tai asiakkaiden tietojen hallintaan, toimija ilmoittaa siitä asiakkaille.